ลำปางเผย กรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จังหวัดลำปางรายที่ 3198 เสียชีวิต

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสิริชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายแพทย์
ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้เปิดเผยรายละเอียดกรณีผู้ป่วยโรคโควิด-19 จังหวัด
ลำปางรายที่ 3198 เสียชีวิต
ผู้ป่วย เป็นหญิง อายุ 83 ปี ภูมิลำเนา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ยังไม่ได้รับวัคชีนโควิด-19 เริ่มมี
อาการไข้ ไอ เจ็บคอ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 ไปรักษาที่คลินิกทางเดินหายใจ โรงพยาบาลห้างฉัตร แพทย์ให้ยากลับไป
ทานที่บ้าน วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผู้ปวยมีอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นจึงมาพบแพทย์อีกครั้ง ได้รับการเอกชเรย์พบ
ปอดมีฝ้าขาว แพทย์ส่งตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ผลเป็นบวก จึงมีการส่งตรวจยืนยันด้วยวิธี RT.
PCR ผลยืนยันติดเชื้อ ให้การวินิจฉัยว่ามีภาวะปอดอักเสบ ระบบหายใจลัมเหลว และส่งต่อไปรับการรักษาที่
โรงพยาบาลลำปาง แพทย์พิจารณาใส่ท่อช่วยหายใจร่วมกับการรักษาด้วยยาอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นผู้ป่วยมีอาการทรุด
ลงเป็นลำตับและไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.40 น. ผู้ป่วยถึงแก่กรรม จังหวัดลำปาง
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ทั้งนี้การฌาปนกิจ มีการทำภายใต้แนวทางการจัดการศพของผู้เสียชีวิต
ด้วยโรคโควิต-19 ของกองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จากข้อมูลผู้ปวยโรคโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564) พบว่าจาก
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด 3,215 ราย มีผู้ป่วย 2787 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.52 ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิต-19 เมื่อจำแนกตาม
ระดับอาการ พบว่าผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และยังพบว่าผู้เสียชีวิตทุกรายของจังหวัดลำปางยัง
ไม่ได้รับวัคซีนเช่นกัน การที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค โอกาสที่ติดเชื้อโควิด- 19 แล้วอาการป่วยจะรุนแรงกว่าคนที่มีภูมิคุ้มกัน
โดยพบว่าอาการปวยจะรุนแรงมากขึ้นหากผู้ติดเชื้อมีปัจจัยเสี่ยงร่วมด้วย เช่น เป็นเป็นผู้สูงอายุ หรือมีโรคประจำตัว
ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทยเริ่มมีผู้ป่วยโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนเพิ่มขึ้น ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวมีอัตราการแพร่
ระบาตได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดิมมาก ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวสำปางฉีดวัคชีนโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิตได้ เพราะเราไม่แน่ใจว่าคนในครอบครัว หรือคนรอบข้างจะ
ติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เพราะคนส่วนใหญ่มักติดเชื้อโดยไม่มีอาการ หรือมีอาการเพียงเล็กน้อย ดังนั้นเราอาจติดเชื้อ
จากคนรอบข้างโดยไม่รู้ตัวได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น