ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ม.7 บ้านร่องส้าว อ.เมือง จ.ลำพูน

ทต.บ้านกลาง จ.ลำพูน ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ม.7 บ้านร่องส้าว อ.เมือง จ.ลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 14 มกราคม 2556 5 เวลา 9:00 น ณ อาคารเอนกประสงค์วัดร่องส้าว นายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมโครงการเทศบาลตำบลบ้านกลางพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนเป็นการบูรณาการโครงการพัฒนาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลบ้านกลาง โดยให้บริการประชาชนในตำบลในลักษณะการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทั้ง 12 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 14-31 มกราคม 2565

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น