“คนแป้น่าฮัก ปลูกผักกั๋นเน้อ” พช.แพร่ ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกผัก ขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวตามแผนปฏิบัติการฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน (ระยะที่ 2) การสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลอง ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว โดยติดตามการดำเนินการปลูกพืชผักสวนครัว ครัวเรือนนางธันยพร ไทยพริ้ง หมู่ 1 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ต้นหอม ใบเตย สะระแหน่ กะเพรา มะเขือ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น