อบจ.เชียงรายสัญจร ลงพื้นที่อำเภอเทิง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชน

เวลา 11.00 น. วันที่ 28 มี.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายบุญตัน เสนคำ นายเกษม หาญกล้า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอเทิง นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทุกสำนัก/กอง ลงพื้นที่อำเภอเทิง เพื่อขับเคลื่อนโครงการ อบจ.สัญจร โดยศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง ร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เชียงรายเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สะอาด ปลอดภัย น่ายล” ซึ่งในการนี้มีตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอเทิง ได้ซักถามและเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นการพัฒนาด้านต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะนำข้อเสนอของทุกท่าน ไปวิเคราะห์และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายต่อไป

นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจที่จะทำงานเพื่อชาวเชียงราย ปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการพัฒนาของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย ก็คือ “ปัญหาของ อบจ.เชียงราย” เป็นหน้าที่ ที่ อบจ.เชียงรายต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้เบาบางหรือหมดสิ้นไป งบประมาณอันเกิดจากภาษีของพี่น้องประชาชนชาวเชียงราย ต้องนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะถ้าหากเรายึด ประโยชน์สุขของประชาชน คือ เป้าหมายสูงสุดของการทำงาน เป้าหมายนั้น ก็จะสำเร็จ”

ร่วมแสดงความคิดเห็น