มอบโล่รางวัลเกียรติยศ“CMU-ITA AWARD 2022”

พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศให้กับส่วนงานที่มีผลการประเมินสูงสุดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “CMU-ITA AWARD 2022”

       เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานประกาศรางวัล “CMU-ITA AWARD 2022” และมอบโล่เกียรติยศให้กับส่วนงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A (คะแนนร้อยละ 85-95) โดยมีส่วนงานที่ได้รับมอบโล่เกียรติยศฯ ประจำปี 2565 จำนวน 10 ส่วนงาน ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนังานมหาวิทยาลัย สำนักบริการวิชาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหรรมเกษตร สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การบรรยายเรื่อง “นโยบายและการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” และได้รับเกียรติจากผู้บริหารส่วนงาน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร ประธานคณะทำงานตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำเสนอ “สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มช. ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยในกิจกรรมนี้มีผู้บริหาร บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านระบบ Zoom Meeting รวมประมาณ 380 ท่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น