แพร่ ประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน อปพร.

ประชุมเพื่อคัดเลือก ประธานและคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดแพร่ ชุดใหม่ ผลตามคาด สท.เป้ ได้เป็นต่อ

เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่ โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กำหนดจัดการประชุมเพื่อคัดเลือก ประธานและคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดแพร่ ชุดใหม่ (แทนชุดเดิมที่หมดวาระลง) โดยมีประธานและเลขานุการคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.อำเภอ ทุกอำเภอ และศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมเสนอชื่อผู้มาประชุมที่เห็นสมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติคัดเลือก นายผดุงเกียรติ เอื้อระพีกุล หรือ สท.เป้ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็น ประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.จังหวัดแพร่ คนใหม่ โดยมี นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน คณะกรรมการคัดเลือกประกอบด้วย ปลัดจังหวัดแพร่ นายก อบจ.แพร่ ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย อาคาร 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น