โครงการรูปแบบใหม่ “School visit online”

Wachirawit School Visit in Globalization Project 2022

โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่จัดโครงการในรูปแบบใหม่ ในรูปแบบของ กิจกรรม School visit online ผ่านโปรแกรม Zoom

โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ เราได้จัดกิจกรรม ร่วมกับโรงเรียน Tampines International school และ โรงเรียน Zhangde Primary School ประเทศสิงคโปร์

โครงการนี้ นักเรียนจะสามารถฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ การแนะนำตนเองกับเพื่อนชาวต่างชาติ เป็นการส่งเสริมการฝึกใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี กระตุ้นความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเป็นการฝึกผ่านประสบการณ์ของกิจกรรมในโรงเรียน รวมถึงการเชื่อมโยงมิตรภาพที่ดี สำหรับเด็กๆ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีนักเรียน แผนการเรียน ESP : English Special Program ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจะเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องไปตลอดปีการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น