สูงเม่น ประชุมเตรียมพร้อมประกวดหมู่บ้านเข้มแข็ง

อ.สูงเม่น ประชุมเตรียมพร้อมประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านช่องลม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง ”แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565

เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานระดับหมู่บ้านพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง ยั่งยืน โดยจัดให้มีการประกวดแข่งขันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร กลุ่มอาชีพ และราษฎรในหมู่บ้าน เป็นการสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลแก่หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการต่อยอดของการพัฒนาในการสร้างความสามัคคีเข้มแข็งของหมู่บ้านให้ยั่งยืน ต่อไป

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นางเรณู เที่ยงไทย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอสูงเม่น ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่น ท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น ปศุสัตว์อำเภอสูงเม่น เกษตรอำเภอสูงเม่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย กำนัน ผู้ใหญบ้านตำบลหัวฝาย คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรตำบลหัวฝาย ร่วมประชุมในครั้งนี้

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นโดย นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมดังกล่าว ในการประชุมในครั้งนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น