นิเทศรร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวันและศูนย์เด็กเล็ก

ทม.แพร่นิเทศโรงเรียน
นิเทศรร.สาธิตเทศบาลบ้านเชตวันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
’ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. กองการศึกษา เทศบาลเมืองแพร่ ดำเนินโครงการนิเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยการประสานงานโครงการนิเทศจาก ดร.มุกดา เลขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ซึ่งวันนี้เป็นการนิเทศโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวันและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อแสวงหาความร่วมมือ ประสานงาน และพัฒนาระบบนิเทศให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศ อีกทั้งให้บุคลากรในสถานศึกษาได้พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการนิเทศโครงการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาแพร่ ศน.เบ็ญจมาศ มณเฑียร สพม.แพร่ และศน.ฉัตรชนก ตันมา สพม.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น