เทศบาลตำบลช่อแฮเยี่ยมบ้านผู้ป่วย

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงตำบลช่อแฮ ซึ่งได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง
…………พร้อมด้วยพระมหาบุญชิต อติธัมโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเล็ง ที่ให้การสนับสนุนของเยี่ยมบ้าน ร่วมกับหน่วยงานองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าหน้าที รพ.สต.ตำบลช่อแฮ สมาชิกชมรม อสม. ตำบลช่อแฮ ที่ให้การสนับสนุนพร้อมลงพื้นที่มอบของเยี่ยมให้ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่ตำบลช่อแฮ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ในการดำรงชีพต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น