กองทัพบกพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชน

เตรียมการให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี อบอุ่นในทุกพื้นที่ เมื่อมีภัยมา กองทัพบกพร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชน

ตามที่กองทัพบก ได้รับมอบนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติจากรัฐบาลในการบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในทันทีโดยเร่งด่วน ตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาห้วงฤดูฝนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มักเกิดฝนตกหนัก ต่อเนื่อง ทำให้เกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. บริเวณสนามพิทธยุทธยรรยง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอกถิรวัฒน์ ศรีสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 32/เสนาธิการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 เดินทางตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยประจำปี 2565

ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล ยานพาหนะ และยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 2 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย จากชุดปฏิบัติการ กองร้อยมณฑลทหารบกที่ 32 โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 32 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 3 และกองร้อยทหารช่างที่ 4 กองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 แสดงออกถึงความพร้อมในทุกๆด้าน พร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้านความพร้อมของกำลังพล เป็นการปฏิบัติลักษณะเป็นทีม รู้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ชำนาญในยุทโธปกรณ์ พร้อมตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ประสบภัยและต่อตนเอง ให้ความช่วยเหลือเต็มขีดความสามารถ ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหมายต่อการปฏิบัติในการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟู สาธารณภัยและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้น จะเกิดความอบอุ่นใจและขวัญกำลังใจที่ดีสำหรับผู้ประสบภัยว่าหน่วยทหารทุกพื้นที่พร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ และทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็น