แพร่มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการ “ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียน เรียนดี กิจกรรมเด่น สู่ความเป็นเลิศ”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้เด็กที่เรียนดี กิจกรรมเด่น แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 59 คน ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 2,000 บาท

  • นักเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 11 คน รวม 22,000 บาท
  • นักเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 คน รวม 26,000 บาท
    กลุ่มที่ 2 จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 1,500 บาท
  • นักเรียนดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 จำนวน 30 คน รวม 45,000 บาท
    กลุ่มที่ 3 จัดสรรเงินช่วยเหลือนักเรียนคนละ 1,000 บาท
  • นักเรียนที่มีผลงานด้านกิจกรรม กีฬา จำนวน 5 คน รวม 5,000 บาท
    รวมเป็นเงินช่วยเหลือนักเรียนทั้งสิ้น 98,000 บาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น