ติดตามความคืบหน้าการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน

จ.ลำปาง ประชุมติดตามความคืบหน้าการอพยพราษฎร 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ครั้งที่ 5/2565

   วันที่ 28 มิ.ย. 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการอพยพราษฎร 6 หมู่บ้าน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว 

   ที่ประชุมฯ รับทราบผลการจ่ายค่าชดเชย เยียวยาที่เป็นพื้นที่รองรับการอพยพราษฎรบ้านห้วยคิง การดำเนินงานตามข้อเรียกร้อง ติดตามเร่งรัด และบัญชีอนุมัติจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สินราษฎรอพยพ 5 หมู่บ้าน ครั้งที่ 2 รวมทั้งติดตามประเด็นสืบเนื่องจากคราวประชุมครั้งที่ 4 ทั้งความคืบหน้าของการสร้างสิ่งสาธารณูปโภคในพื้นที่อพยพ/การจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินและทรัพย์สิน, ผลการตรวจสอบร่องรอยการเข้าทำประโยชน์ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ, การจัดตั้งหมู่บ้านอพยพเป็นกรณีพิเศษ/การจัดราษฎรเข้าอยู่อาศัยในพื้นที่จัดสรร ตลอดจนที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาเห็นชอบผลการอ่านแปลร่องรอยการเข้าทำประโยชน์โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศของกรมป่าไม้

ร่วมแสดงความคิดเห็น