จ.แพร่ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่

จ.แพร่ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
……..เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
…….นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
…….โดยในการประชุม มีวาระที่สำคัญได้แก่

 • พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่แปลงใหญ่ส้มเขียวหวาน หมู่ที่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
  จังหวัด ประจำปี 2565
 • ความคืบหน้าในการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดแพร่หลังใหม่
 • ผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดแพร่
 • การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
 • การประกอบพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
 • พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรกรรมพระยาไชยบูรณ์ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565
 • การขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน
  กรกฎาคม 2565
 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
 • มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดแพร่
 • การเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มจังหวัดแพร่
 • การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • สรุปภาวะการค้าจังหวัดแพร่
 • สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565
  …….นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ จากเป้าหมายการช่วยเหลือ 3,147 ครัวเรือน 3,392 ปัญหา ปัจจุบันบูรณาการช่วยเหลือแล้ว 3,147 ครัวเรือน 3,391 ปัญหา เหลือ 1 ปัญหา คือครัวเรือนนางเสาร์แก้ว แก้วพา อ.สอง ตกเกณฑ์ด้านความมั่นคงที่อยู่อาศัย และเข้าร่วมโครงการบ้านสร้างสุข สลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ร่วมแสดงความคิดเห็น