(มีคลิป) ปลูกฝังค่านิยมขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค

น่าน คณะกรรมการ ดำเนินโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองน่าน เพื่อพบปะผู้นำหมู่บ้าน เพื่อปลูกฝังค่านิยมเด็กเล็กขับขี่ปลอดภัย สวมใส่หมวกกันน็อค

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถานอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่ง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดน่านระดับจังหวัด ได้ลงพื้นที่เสี่ยงสูง ในเขตอำเภอเมืองน่าน โครงการพัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยง ในการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยมี นายสว่าง เปปปรมประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน และเจ้าหน้าที่ด้านป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยรวมทั้ง ผู้นำหมู่บ้านในเขตท้องที่ความรับผิดชองขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ขนาดและการติดตั้งกล่องหรืออุปกรณ์บรรจุสินค้าหรือสิ่งของสำหรับรถจักรยานยนต์ และการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ผ่านขนส่งจังหวัดน่าน ในการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาอำเภอ ตำบลขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัยในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง จากแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอ.จร.) ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 11 องค์กร ดำเนินการสร้างจิตสำนึกในเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็ก ซึ่งมี 36 แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน และ 3 โรงเรียนหลักในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด โดยที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในถนนสายหลัด โดยเฉพราทางแยกทางห้ามกลับรถทางคู่ขนาน ซึ่งผู้ขับขี่ได้ขับรถย้อนศร ทำให้เกิดอุบัติเหตุและเกิดการสูนเสียรวมทั้งการเสียชีวิตดังกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างค่านิยมสวมหมวกกันน็อคขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ 100 % และให้ผู้ปกครอง ได้กำกับดูแลบุตรหลานในการใช้ยานพาหะนะ การขับขี่อย่างปลอดภัย มีระเบียนวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อน สร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน เพื่อลดอุบัติเหตุ ทางถนน ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น