ส.ค.ท.และสคน.และสมช. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

.ส.ค.ท.และสคน.และสมช. ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา วิพากษ์ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติและทวงคืนสภาครู

สหพันธ์ครูภาคเหนือ.(สคน).จัดเวทีประชุมเสวนาวิพากษ์การปฏิรูปการศึกษาไทยและรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยนายพรเทพ ดวงปันสิงห์ ประธานสมาพันธ์ครูเชียงใหม่และเลขาธิการสหพันธธ์ครูภาคเเหนือ ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจาก ส.ส.นพคุณ รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร ,ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….,นายธีระศักดิ์ สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท. ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ(สคน.)และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ….,นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….


โดยมีผู้นำองค์กรครูเข้าร่วมประชุมเสวนาฯจำนวน 80 คน เป็นผู้นำจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และผู้นำองค์กรครูจาก 15 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งคณะดำเนินการจะรวบรวมความคิดเห็นจากที่ประชุมเสนอต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ดร.วีรบูล เสมาทอง ประธานสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทยและ นายธีระศักดิ์สุวรรณปัญญาประธานยุทธศาสตร์ส.ค.ท. ประธานสหพันธ์ครูภาคเหนือ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการส.ค.ท.นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ เลขาธิการสคน.พร้อม คณะ ได้ยื่นหนังสือทวงคืนสภาครู ต่อส.ส.นพคุณ รัฐผไทประธานกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรให้เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขคำสั่งคสช.ที่ 7/2558 และคำสั่งคสช. ที่ 17/2560 และคำสั่งคสช.ที่ 11/2561 เพื่อทวงคืนการมีส่วนร่วม ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู ในองค์คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการสกสค.และคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ 2546 ซึ่งสหพันธ์ครูภาคเหนือจะขับเคลื่อนภารกิจทวงคืนสภาครูอย่างเข้มข้นต่อไป เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ผู้ประกอบวิชาชีพครูทั่วประเทศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น