ประชุมประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภา

อ.สูงเม่น ประชุมประธานสภา รองประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น ครั้งที่ 7/2565
………เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานการประชุมประธานสภา, รองประธานสภา, และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น
……..โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ , ประธานสภา ,รองประธานสภา, และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสูงเม่น ร่วมประชุมในครั้งนี้
……..เพื่อรับฟังข้อราชการ ข้อสั่งการตามนโยบายของผู้บริหาร การวางแผนและรายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือน

 • แจ้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  -ข่าวส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอสูงเม่น
  -รายงานผลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  -แจ้งผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
  -ประกาศงานประเพณีท้องถิ่น จังหวัดแพร่
  -ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ……..สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ประธานสภา,รองประธานสภาและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสูงเม่น
  ………ในการนี้นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมประชุมดังกล่าว
  ………การประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น