ตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตลาดสด

กิจกรรมสุขาภิบาลตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่

วันที่5 ส.ค. 2565 เวลา08.30-12.00 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินกิจกรรมสุขาภิบาลตรวจสารปนเปื้อนในอาหารตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ และร้านอาหารในเขตเทศบาลเมืองแพร่
โดยกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ จำนวนอาหารที่สุ่มตรวจทั้งหมด 280ตัวอย่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น