รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2565
……….เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.รร.ส฿งเม่นชนูปถัมภ์ สังกัด สพม.แพร่มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี) คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป
ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกฝังการใช้ภาษาไทย ดังนี้

  1. การแสดงละครเวที เรื่อง พระอภัยมณี
  2. การแข่งขันกวีศรีสูงเม่น หัวข้อสดุดีศรีสูงเม่น
  3. การประกวดจัดป้ายนิเทศวันภาษาไทย
    ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน ก็ได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก รองผู้อำนวยการวีระชัย จันทรสุข
    รักไทย รักภาษาไทย ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
    สมฤทธิ์/แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น