เปิดงาน MEDCHIC Health Hackathon 2022

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิด งาน MEDCHIC Health Hackathon 2022

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด งาน MEDCHIC Health Hackathon 2022 โดยมี รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ (MEDCHIC) กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันระดมความคิด ไอเดีย และการหาแนวทางในการแก้ปัญหาหรือโจทย์ทางด้านการแพทย์และสุขภาพที่ต้องการแก้ปัญหา หรือหาทางออกที่ดีกว่า ด้วยการนำเสนอธุรกิจนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังมีวิทยากรและที่ปรึกษา (Mentor) ผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผศ.นพ.สุรัตน์ ตันประเวศ หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. , ดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , คุณภัทราภรณ์ กันยะมี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท เดอะ ลิตเติ้ล ออนเนี่ยน แฟคทอรี่ จำกัด , คุณกฤษฎา ตั้งกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งระบบ ENRES , Mr.Tareef Jefferi ผู้ก่อตั้งแอปพลิเคชัน Happily.ai , คุณปิยะพงษ์ หมื่นประเสริฐดี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฟังใจ จำกัด โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น