อาจารย์-นศ. มร.ชม. ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.ดร.เสกสรร ท้าวทุมมา รองคณบดี อ.ดร.รณวีร์ พาผล ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย คณาจารย์ สโมสรนักศึกษา และนักศึกษา จากหลักสูตรนิติศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ นายอนุชา นพรัมภา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 ดำเนินโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาเยาวชน ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยบูรณาการทักษะวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย กิจกรรมพัฒนาทักษะเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมทักษะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุดโรงเรียนและพื้นที่บริเวณโดยรอบ) กิจกรรมการให้ความรู้กฎหมายสำหรับประชาชน และกิจกรรมการให้ความรู้การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ด้วยโทรศัพท์มือถือ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น