แม่แจ่มจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

แม่แจ่มจัดกิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ 130 ปี ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 นางสาวพัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 และพิธีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครบ 130 ปี ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยจัดพิธีกรรมทางศาสนา ถวายผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม โดยความร่วมมือของคณะสงฆ์อำเภอแม่แจ่ม และศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่แจ่ม (ศจพ.อ.แม่แจ่ม) ยอดเงินจำนวน 200,696 บาท


จากนั้น นายอำเภอแม่แจ่ม ได้อ่านสารส่งความปรารถนาดี และมอบประกาศเกียรติคุณให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้น 2 ประจำปี 2565 โดยในประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ได้ชี้แจงข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาผู้ซึ่งไร้บ้าน ปัญหายาเสพติด และส่งเสริมการปลูกป่า รวมถึงข้อราชการสำคัญของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อนำข้อราชการเหล่านั้นกลับไปแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น