แพร่ ถอดบทเรียน ป้องกันแก้ไขไฟป่า หมอกควัน

จังหวัดแพร่ “ถอดบทเรียน” การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 2566

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 13 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review :AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 2566


ซึ่งจังหวัดแพร่ ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เป็นอย่างมาก และได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2566

และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดหลักที่ 3 สิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์ ตัวชี้วัดย่อยจำนวน 2 ข้อ ที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2566 จังหวัดแพร่พบจุดความร้อนสะสมจำนวน 5,646 จุด , จำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.) เกินค่ามาตรฐานสะสมจำนวน 76 วัน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียน (After Action Review :AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 2566 รวมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขเพื่อกำหนดรูปแบบและแผนการปฏิบัติสำหรับปีต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหน่วยงานสนับสนุนภารกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอนภารกิจดับไฟป่าจากกรมป่าไม้และพบจุดความในพื้นที่สูงที่สุดรายอำเภอรวมทั้งเครื่อข่ายภาคประชาชน และองค์กรภาคสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 100 คน

นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กนั้น อยากจะเห็นทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันแก้ไขไม่ว่าจะเป็นไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ทั้งภาคเกษตรหรือชุมชน รวมทั้งจากยานพาหนะ ซึ่งการจะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องการข้อมูลจากป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ในปีต่อไป เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแพรให้น้อยที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น