(มีคลิป)8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงไทย – ลาว รวมตัวจัดตั้ง “เครือข่ายคนฮักแม่น้ำโขง”

https://youtu.be/Uxrkb8dauYk

8 จังหวัดลุ่มน้ำโขงไทย – ลาว รวมตัวจัดตั้ง “เครือข่ายคนฮักแม่น้ำโขง” เพื่อปกป้องแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

วันที่ 11-12 ส.ค.66 ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เครือข่ายนักอนุรักษ์แม่น้ำโขง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง โดยมี เครือข่ายสภาองค์กรชุมชน 7 จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสาน (คสข.) สถาบันชุมชนลุ่มน้ำโขง (Mekong Community Institute – MCI) กลุ่มรักษ์เชียงคาน สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต Lao Natural Resource River Network (LNRN) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลZ(WWF) โดยมี นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ประธาน คสข.เป็นผู้ดำเนินรายการ การประชุม เพื่อหารือในการจัดตั้งเครือข่ายนักอนุรักษ์ แม่น้ำโขง

ซึ่งได้มีมติของที่ประชุมใช้ชื่อกลุ่มว่า “เครือข่ายคนฮักแม่นํ้าโขง” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของสมาชิก 2.ประสาน เชื่อมโยง บูรณาการภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ทัํงในและต่างประเทศ เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในลุ่มนํ้าโขง 3.ร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องในการศึกษาข้อมูลและจัดท้าแผนพัฒนาลุ่มนํ้าโขงเพื่อรักษาวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการปกป้องลุ่มนํ้าโขงภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน 4.ติดตามการด้าเนินงานโครงการของหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในลุ่มนํ้าโขง

โดยหลังจากการประชุมแล้ว นางอ้อมบุญ ทิพย์สุนา ในฐานะประธาน จังหวัดลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสาน (คสข.) ได้แถลงข่าวมีข้อความว่า วัตถุประสงค์ของการรวมตัวกันคือ อยากให้กลุ่มที่รักแม่น้ำมีความเข้มแข็งและทำงานร่วมกันได้จะมีการบูรณาการร่วมกันทั้ง 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงและทาง สปป.ลาว ในภาคประชาสังคงทั้งในและต่างประเทศ ทั้งทางข้อมูลข่าวสารในการทำงานด้านการ อนุรักษ์แม่น้ำโขง สิ่งแวดล้อม เพื่อคนลุ่มน้ำโขง เราจะร่วมงานกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อติดตามการดำเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการในภาคส่วนต่าง ๆ ทุกจังหวัด ที่จะทำงานร่วมกันในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขง

ร่วมแสดงความคิดเห็น