จ.เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง ผอ.โรงเรียนและครูแนะแนว

จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจง ผอ.โรงเรียนและครูแนะแนว ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปี 2567

วันที่ 20 พ.ย.66 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอมืองเชียงใหม่ นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการเพิ่มทักษะ ด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดเชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือ เป็นการสร้างความมั่นคงในด้านรายได้และอาชีพ ให้แก่นักเรียนและครอบครัว รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี นายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

สำหรับ​การประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสวัสดิการอละคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมชี้แจงถึงภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมาย และภารกิจที่มอบให้แก่ครู แนะแนวเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว จำนวน 274 คน

นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดียิ่ง ที่ทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความรู้ในวันนี้ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ จำเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งทักษะและสมรรถนะของคนให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล สอดคล้องกับสภาวการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ และผลิตภาพเพิ่มขึ้นให้กับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น