การนิเทศติดตาม การใช้สื่อ 65 พรรษาฯ ประกอบการจัดการเรียนรู้

การนิเทศติดตาม การใช้สื่อ 65 พรรษาฯ ประกอบการจัดการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2/2566

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.เชียงใหม่ มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการใช้สื่อ 65 พรรษา ในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ 65 พรรษา สำหรับเป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมถึงร่วมสะท้อนปัญหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ณ โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น