ฝึกอบรมภาษา-วัฒนธรรม

มร.ชม. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือก ให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบวุฒิบัตรและกล่าวแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ในโครงการฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรม สำหรับคนหางานที่ได้รับคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี ตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (Employment Permit System : EPS) พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 9 จำนวน 28 คน ซึ่งจัดการอบรมเมื่อวันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศูนย์เกาหลีศึกษา ชั้น 3 อาคาร 1 จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น