พช.สูงเม่น ร่วมรับฟังการประชุม กรมการพัฒนาชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้ น.ส.จีรนันทร์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านทางระบบ TV พช.

โดยรับฟังนโยบาย/ข้อสั่งการจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น