พช.อ.สูงเม่น ดำเนินการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ ศอช.อ.สูงเม่น

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับอำเภอ (ศอช.อ.) พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ฯ และทบทวนระเบียบให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ และถือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานในระดับอำเภอ

โดยมี คณะกรรมการ ศอช.ต.เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 คนในที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนของอำเภอจำนวน 2 คน เพื่อเป็นคณะทำงานระดับจังหวัด ได้แก่
1.นายกันตภณ อภิแตงอ่อน
2.นายเอกราช ถุงคำ

ในการนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น