สพม.เชียงใหม่ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

สพม.เชียงใหม่ บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 21 ราย ดังนี้

 1. นางสาวกีรติกา มาฆะสุข วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
 2. นายนพวิชัย เรือนแก้ว วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่แตง
 3. นางสาวสุจิตราภา สิทธิรุ่งเรือง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 4. นายศิวกร ผิวผ่อง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 5. นางสาวธัญลักษณ์ ผาทองคำ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 6. นางสาวชรินดา วังมูล วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
 7. นางสาวสุนทรีลักษณ์ ยังเจริญ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 8. นางสาวเมษยา เรือนคำ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
 9. นางสาวพัชรีภรณ์ ทองแท้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
 10. นางสาวเอกนรี เชียงดี วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 11. นายรวิพล ต่างใจ วิชาเอกสังคมศึกษาโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
 12. นายฐิติกรณ์ สืบตระกูล วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
 13. นายสหัสวรรษ อั๋นดอนกลอย วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง
 14. นางสาวนลพรรณ พิษณู วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
 15. นางสาววรัญญา สุเรือง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
 16. นางสาวฑิฆัมพร วังโพธิ์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนไชยปราการ
 17. นางสาวฉัตรชนก สุทธหลวง วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
 18. นายกิตติพงษ์ อินมาใหม่ วิชาเอกเกษตร โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
 19. นางสาวจรัสศรี แบเจ วิชาเอกเกษตร โรงเรียนไชยปราการ
 20. นายณรงค์ ทรงอาจ วิชาเอกคหกรรม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
 21. นางสาวนริศรา ธรรมนันตา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

พร้อมให้โอวาท มอบนโยบาย และหลักคิดในการปฏิบัติงาน โดยมี ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ นางสาวณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติ ก.พ.7 และอื่น ๆ ก่อนรับหนังสือส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น