กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช.

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7

3 มหาวิทยาลัยภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 7 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรม และมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. (Let’s walk together) ร่วมกันทั้ง 3 มหาวิทยาลัย

ภายในงานได้มีพิธีเปิดนิทรรศการผลงานศิลปะของคณาจารย์ 3 สถาบัน มข. – ม.อ. – มช. และการปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการอุดมศึกษา” โดย ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบาย การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) พร้อมทั้งอธิการบดี ทั้ง 3 มหาวิทยาลัย บอกเล่านโยบาย ทิศทางการขับเคลื่อนของแต่ละมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 12 ประเด็นย่อย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 : Research Utilization, กลุ่มที่ 2 : Future of Higher Education, กลุ่มที่ 3 : Talent Management, กลุ่มที่ 4 : ระบบการจัดการ การเงิน การคลัง, กลุ่มที่ 5 : Student Mobility & Student well being, กลุ่มที่ 6 : Soft Power Creative Economy, กลุ่มที่ 7 : (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) Digital Library, กลุ่มที่ 8 : (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) เครือข่ายความร่วมมือความสุจริตทางวิชาการ, กลุ่มที่ 9 : (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) ระบบการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC System), กลุ่มที่ 10 : (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) IT Technical (Digital Process Automation), กลุ่มที่ 11 : (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) Carbon Neutral University, กลุ่มที่ 12 : (หัวข้อพิเศษเฉพาะกลุ่ม) ชมรมผู้เกษียณอายุ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น