ทม.แพร่ ร่วม MOU โครงการ “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยดร.มุกดา เลขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และคณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมการแถลงข่าวและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “เพชรล้านนา” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โอกาสนี้นางสาวสุวรรณี เสนีย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียน เยาวชนที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถให้ได้รับทุนการศึกษา และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการเรียน รวมทั้งได้รับการยกย่องในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน ตลอดจนเด็กเยาวชนคนอื่น ๆ ได้ยึดถือปฏิบัติตาม ซึ่งได้กำหนดพื้นที่ในการขับเคลื่อนดำเนินงานใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น