ประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ

ประชุมสัมมนาวิชาการ สมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการประชุมฯ โอกาสนี้ นายธนัฏฐ์ แสนแปง รองผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในฐานะนายกสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกได้รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และเพื่อให้สมาชิกได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น