ทม.แพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเชษฐา สยนานนท์ ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เสนอญัตติเรื่อง ญัตติขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 และญัตติขอรับความเห็นชอบรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดำเนินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี พ.ศ. 2567 นอกจากนี้ยังมีเรื่องการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ และการกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ (ชั้น 3) สำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น