อบต.บ้านปง ทำ MOU กับ อช.ดอยผากลอง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า

เมื่อวันจันทร์ที่ 12กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่นจ.แพร่ ร่วมกับนายวิทวัฒน์ รองเดช หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ตำบลบ้านปง และราษฎรที่มีที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง บ้านหนองห้าและบ้านปงท่าข้าม ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2567

ในพื้นที่ทำกินตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลองบริเวณที่ทำกินบ้านหนองห้าหรือบ้านปงท่าข้าม รวมพื้นที่ 1,105 – 2 – 39 ไร่ ระหว่างพื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง กับ ชุมชนทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติฯ บ้านหนองห้าหรือบ้านปงท่าข้ามโดยมีข้อตกลงต้องปฏิบัติร่วมกันในปี 2567 ดังนี้
1.ไม่เผาวัชพืชในพื้นที่ทำกิน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
2.ราษฎรที่มีที่ทำกินในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง บ้านหนองห้าหรือบ้านปงท่าข้าม ต้องร่วมกันจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่ทำกินรอบแปลงทำกินแปลงใหญ่ที่ติดกับแนวเขตป่า ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๘ เมตร
3ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ต้องจัดให้มีเวรยามเฝ้าระวังไฟ และออกตรวจตราดูแลพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าและหมวกควันในพื้นที่ทำกิน ไม่น้อยกว่า 2 จุด ตลอด 24 ชั่วโมง
4.กรณีมีไฟเกิดขึ้นในรัศมีออกไป ๒ กิโลเมตร จากแนวกันไฟต้องเข้าทำการดับไฟในทันทีพร้อมทั้งต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่และสมาชิกผู้ทำกินทั้งหมดทราบ และทำการดับไฟป่าในทันที
5.พื้นที่อนุรักษ์แบบบูรณาการเชิงพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กับราษฎรที่ปฏิบัติงานและคอยควบคุม กำกับดูแลอยู่เสมอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น