“มช. มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” CMU towards Carbon Neutrality

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2575 และขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) โดยมุ่งผลัก ดันให้แต่ละส่วนงานมีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการบริหารจัดการโครงการ SODU สำหรับการก้าวเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Carbon Neutral University) จึงได้ทําการ จัดสัมมนา ภายใต้ชื่องาน “มช.มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)” เพื่อให้ทุกส่วนงาน รับทราบถึงแผนนโยบายในการก้าวสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยได้ในที่สุด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย คุณภาพดีเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ กล่าวรายงาน นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จ โครงการนำร่องของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการจัดการ Climate Change รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เรียงไกร รองอธิการบดี และประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ A2 นำเสนอแผนนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านคาร์บอน งานสัมมนา ภายใต้ชื่อ “มช. มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” CMU towards Carbon Neutrality ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้จัดพิธีขอบคุณและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานนำร่อง “โครงการประเมิน คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” จํานวนทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์สัตว์ทดลอง ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ หอพักในกำกับแม่เหียะ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย ศูนย์บริหารจัดการชีวมวลครบวงจร สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ โดยมี พื้นที่ การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย จ.ลำพูน เป็นสองหน่วยงาน นำร่อง จนทำให้ประสบผลสำเร็จ ได้รับการรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีความมุ่งหวังที่จะให้ทุกส่วนงานใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ด้วยตนเอง และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของมหาวิทยาลัย (Carbon Neutral University) ให้ได้ 70% ในปี 2570 และ 100% ในปี 2575

อีกทั้ง ยังมีการรายงาน “ผลดำเนินการโครงการก่อสร้างลานจอดรถต้นแบบที่มีผิวพรุนและซึมน้ำ จาก ขยะพลาสติกและด่านชีวมวลที่มีความเป็นลบทางคาร์บอนบนพื้นฐานเทคนิคการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม” โดย รศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าทีมวิจัยในโครงการ Negative Carbon Parking & Road และตัวแทนจากทาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

พร้อมพิธีเปิดลานจอดรถ Negative carbon parking “U-Parking” ณ ลานจอดรถ ด้านหน้า สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยพัฒนาถนนด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ได้ศึกษา การนำเศษวัสดุทางการเกษตร มาทำเป็นวัสดุ Carbon removal materials เป็นหนึ่งในส่วนผสม ของซีเมนต์เพื่อทำถนนคอนกรีตแบบใหม่และเทคนิคการลาดยางถนนแบบซึมน้ำเพื่อนำน้ำไปใช้ประโยชน์ ไม่ขังบนถนน

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้านโยบาย Carbon Neutral University ซึ่งมีประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ A2 ได้แก่ ท่านรองอธิการบดี รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เรียงไกร โดยจะมีการนำร่องวิจัยพัฒนา “ลานจอดรถและถนนแบบ Low Carbon” ในพื้นที่ลาน การใช้ประโยชน์ร่วมระหว่าง สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัฒนาต่อไปในพื้นที่อื่นๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น