แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบกองทุนเด็กชนบทฯ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบกองทุนเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาเด็กชนบทขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2522 เพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ชนบท ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งยังทรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินงานกองทุนฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อทราบการรายงานสถานะการเงินของกองทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน การมอบทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การสำรวจข้อมูลเด็กก่อนวัยเรียน อายุแรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส เพื่อขอรับทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2567 การจัดสรรทุนอุปการะกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2567 สำหรับผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่มบริจาดทุนทรัพย์ ในกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินสมทบกองทุนเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น