สปสช. เตรียมจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เตรียมจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ เรือนจำจังหวัดแพร่

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่ผู้ต้องขัง ภายใต้นโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” และกำหนดพิธีเปิดกิจกรรมในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ โดยมีพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 พร้อมด้วยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และพันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเปิดกิจกรรมดังกล่าว

กำหนดการ Kick Off บริการทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับผู้ต้องขังภายใต้นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ เริ่มขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ โดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับบัตร 30 บาทรักษาทุกโรค บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ โดยในระยะแรกปีงบประมาณ 2567 จะเริ่มนำร่องใน 4 จังหวัดได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด นราธิวาส ประกอบกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สนับสนุนการจัดบริการ สาธารณสุขให้มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอต่อการเข้าถึงบริการของประชาชน และสนับสนุนการจัดหานวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ เพื่อรองรับการเข้าถึงบริการของประชาชน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดังกล่าว โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายชดเชยค่าบริการทันตกรรม โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อการสนับสนุนการเข้าถึงบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ รวมถึงเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพิ่มเติมสำหรับหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนในระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ เวลา 09.30 – 12.00 น. ประกอบพิธีเปิดโครงการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวต้อนรับ นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ และประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยประธาน คนที่ 1 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และประธานคนที่ 2 พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และกล่าวชื่นชม โดยพลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 จากนั้นจะได้ร่วมกัน Kick Off เปิดตัวบริการทันตกรรม สำหรับผู้ต้องขัง ภายใต้ นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ และเยี่ยมชมการจัดบริการทันตกรรมแก่ผู้ต้องขัง โดยรถทันตกรรมเคลื่อนที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น