ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคีร่วมกิจกรรม MAEWIN SCI SMART LAB 2023

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านรั้วดำ – เหลือง จัดกิจกรรม MAEWIN SCI SMART LAB 2023 โดยมี อาจารย์ ดร.นภารัตน์ จิวาลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่วินสามัคคี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 แผนกการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 45 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมประกอบด้วยการเรียนรู้กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเคมี เรื่อง การวิเคราะห์หาค่าความกระด้างของน้ำ จากทีมวิทยากรภาควิชาเคมี ด้านฟิสิกส์ เรื่อง การหาแรงเสียดทาน จากทีมวิทยากรภาควิชาฟิสิกส์ และด้านชีววิทยา เรื่อง การศึกษาตัวอย่างพืชและสัตว์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาภาควิชาชีววิทยา เป็นวิทยากร

ร่วมแสดงความคิดเห็น