พิธีมอบโล่และทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมศีลธรรมฯ

พิธีมอบโล่และทุนการศึกษา โครงการโรงเรียนส่งเสริมศีลธรรม “นักบุญขุนเขา”

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระเทพปริยัติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7,เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พระเทพมังคลาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่/เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง พระเทพสิงหวราจารย์/ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่,เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร พระสุวรรณเมธี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่/เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พระวิมลมุนี ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่/วัดศรีโสดา ในพิธีมอบโล่และทุนการศึกษา โครงการส่งเสริมศีลธรรม “นักบุญขุนเขา” ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดบ้านขุน โดยความอุปถัมภ์ของ พระวชิรกิจโสภณ เจ้าอาวาสวาสวัดบ้านขุน และมีคุณไพศาล ทวีชัยถาวร คุณสาวนี หรัณยศิริ เจ้าของห้างทองทวีชัย มีพระภิกษุ สามเณร และผู้สอบไล่ได้ เข้ารับโล่รางวัลและทุนการศึกษา จำนวน 849 รูป/คน นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนสนับสนุนแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน จำนวน 1,022 ทุน ในการนี้ พระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี เมตตาเป็นประธานร่วมกับคุณไพศาล ทวีชัยถาวร คุณสาวนี หรัณยศิริ ซื้อชุดนักเรียนเพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานยากจน จำนวน 180 ชุด เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ณ วัดบ้านขุน ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่.

ร่วมแสดงความคิดเห็น