พช.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตามการดำเนินงานหน่วยรับตรวจรายไตรมาสฯ

พช.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมคงการ์เด้นท์ วิว รีสอร์ท ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ – ยกเว้นน่าน)

โดยมี นายชาตรี ธินนท์ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ พร้อมด้วยมีพัฒนาการจังหวัดทั้งสามจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมทั้งสิ้น 230 คนนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ นำผู้อำนวยการกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ตลอดจนพนักงานราชการ รวม 57 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ก่อนการประชุม รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ตรวจราชการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โมเดลต้นแบบอัตลักษณ์ของจังหวัด พร้อมรับฟังการนำเสนอLive Presentation Sandbox Model ณ จุดแสดงนิทรรศการ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การสร้างต้นแบบ
การพัฒนางานเชียงราย พะเยา และแพร่

ซึ่งจังหวัดแพร่ ได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ มานำเสนอในวันนี้ หลังจากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพัฒนาชุมชน ตามกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กร

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนงาน และแลกเปลี่ยนแนวคิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ 10+1 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบเงินสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนยากจนในระบบTPMAP ตามโครงการ “บ้านห่วงใย จากใจ GLO ปี 2566” แก่พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล (จังหวัดแพร่มีครัวเรือนเป้าหมายที่อำเภอร้องกวาง 1 ครัวเรือน) หลังจากนั้นได้มอบทุนอุปการะจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล (33 คน)

ในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนงานตามการกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน จากผู้อำนวยการกลุ่มงานฯของกรมการพัฒนาชุมชน ต่อด้วยการบรรยาย “แนวทางการตรวจราชการเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2” และสรุปผลการประชุมฯ โดย นายชาตรี ธินนท์ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น