อ.พบพระ จัดตลาดนัดสินค้าผลผลิตทางการเกษตร

อ.พบพระ จัดตลาดนัดสินค้าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอพบพระ ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอพบพระให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้
ประเดิม เดชายนต์บัญชา ปลัดจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดงาน “โครงการตลาดนัดสินค้าผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอพบพระ” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ) หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภอพบพระ ในนามประธานผู้จัด โครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ อำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการ นโยบาย เขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ ที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่19 มกราคม 2558จำนวน3 ตำบล ดังนี้ ตำบลช่องแคบ ตำบลพบพระและตำบลวาเล่ย์ โดย อำเภอพบพระ เป็นอำเภอที่มีความอุตมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ และอากาศ ปลูกพืชผัก ผลไม้ต่างๆ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบ อาชีพเกษตรกรรมได้อย่างดียิ่ง อำเภอพบพระ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการที่จะสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้รู้ถึงประโยชน์ ของการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ผ่านโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
เพื่อสร้างรายได้ โดยการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร
สินค้าวิสาหกิจชุมชน หรือสินค้าประเภทอื่นในเชิงด้านเศรษฐกิจ เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอพบพระ
เพื่อประชาสัมพันธ์เขตเศรษฐกิจพิเศษอำภอพบพระ ให้นักท่องเที่ยว นักลงทุน และ
ประชาชนทั่วไป ได้รู้จักอย่างแพร่หลาย
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอพบพระให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก แห่งนี้ โดยอำเภอพบพระ ได้เชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ครู อาจารย์นักเรียน นักศึกษา และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ร่วมจำหน่ายผสิตภัณฑ์ สินค้า OTOP สินค้าทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจ0ชุมชน หรือสินค้าประเภทอื่นในเชิงด้านเศรษฐกิจ โดยมีบูพร้านค้า จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30บูท/ร้านค้า

นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก กล่าวว่า โครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ ผลผลิตการเกษตร SEZ :: จัดขึ้นในวันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 09.00-17.00 น. ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตลาดนัดสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร ททท. สำนักงานตาก ร่วมกับอำเภอพบพระ ภาครัฐ รัฐและเอกชนในพื้นที่ นำเสนอสินค้า ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยมีสินค้าทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน ผ้าทอจากกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ อาหาร ทั้งนร้มีบูธร้านค้า จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30 บูธ/ร้านค้า

กิจกรรมพิเศษกับ ททท.สำนักงานตาก เมื่อใช้จ่ายภายในงานครบ 300 บาท รับไปเลย ฟรี กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน ลายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก
100 สิทธิ์ / วัน
กติกา

 1. กดติดตาม Facebook ททท.สำนักงานตาก รับบัตรสะสมแต้ม ที่บูธ ททท.สำนักงานตาก
 2. ซื้อสินค้าหรือบริการภายในงาน
  โครงการตลาดนัดผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางเกษตรอำเภอพบพระ ระหว่างวันที่ 16-17 มี.ค. 67
 3. สะสมค่าใช้จ่ายครบ 300 บาท แสดงหลักฐาน
  ณ บูธ ททท.สำนักงานตาก
 4. สแกน QR Code ลงทะเบียน รับกระเป๋าผ้า ไปเลย
  ภายในงานพบกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ ผลผลิตทางเกษตรจากผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่อำเภอพบพระ มากกว่า 30 ร้านค้า
  อย่าลืมมาเที่ยว ชิม ชม ช้อปกันเยอะๆ

โดยมี.นายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอพบพระ นายปริญญา สมวงษ์อินทร์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ (เตรียมการ)นายภิรมย์ ภู่นวล สาธารณสุขอำเภอพบพระ ปลัดอำเภอพบพระ นายสำเนา ณรงค์มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ นายยงยุทธ แซ่ม้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพบพระ ครูนักเรียนพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น