กิจกรรมสื่อสารถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพองค์กร ภายในคณะฯ

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานกิจกรรมสื่อสารถ่ายทอด และสร้างความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพองค์กร ภายในคณะฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน (Kick-off MEDIA-S) ประจำปี 2567 ให้แก่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินคุณภาพองค์กรฯ (MEDIA-S 2024) และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานนำแนวทางของเกณฑ์ TQA ไปใช้บริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และแนวปฏิบัติที่ดีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ในวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/1LQn3

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น