โครงการวิจัยการยกระดับชุมชนฯ “เชียงดาว-เคียงใจ CDKJS Model”

โครงการวิจัยการยกระดับชุมชนต้นแบบ ด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน “เชียงดาว-เคียงใจ CDKJS Model”

ท่านกฤตพล รชตเมธานนท์ นายอำเภอเชียงดาว พร้อมด้วย รศ.ดร.สัญญา สะสอง ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยการยกระดับชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยเครือข่ายประชาสังคม และคณะทำงานขับเคลื่อนเชียงดาวให้ยั่งยืน ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้การวิจัยชุมชนต้นแบบด้วยรูปแบบ “เชียงดาว-เคียงใจ CDKJS Model” ในมิติด้านการบริหารจัดการ ด้านความเชื่อ/ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม ด้านการจัดการท่องเที่ยว ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านชาติพันธุ์สัมพันธ์ ให้กับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน วิจัย “เชียงดาว-เคียงใจ Model” และจัดเวทีสรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและยกระดับอำเภอเชียงดาว ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ณ บ้านอรุโณทัย อำเภอเชียงดาว #HUSOC_CMRU #มนุษย์คุณภาพ-สังคมคุณธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น