ทหารร่วมกับชาวบ้าน สร้างฝายน้ำปิงแก้ภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติฯ

2 เมษายน 2567 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทางอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยจัดสร้างฝายเก็บกักน้ำปิง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคพร้อมจัดให้ใช้กับการเกษตรกรรมแก้ปัญหาในช่วงหน้าแล้ง

ซึ่งมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงทหาร โดย พ.อ.วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับกองบังคับการควบคุมไชยานุภาพ กองกำลังผาเมือง ได้จัดกำลังพลทหารจิตอาสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว เทศบาลตำบลแม่ก๊ะ เทศบาลตำบลทุ่งหลุก ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงดาว ตำรวจภูธรเชียงดาว พร้อมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ได้ร่วมกิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ ลำน้ำปิงบริเวณลำน้ำปิง บ้านแม่ก๊ะ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

ซึ่งเป็นการสร้างฝายแบบสมัยดั่งเดิมผสมผสานกับสมัยใหม่ โดยใช้ไม้ไผ่มาตีปักหลักในลำน้ำ แล้วใช้กระสอบฟางใส่ทรายใส่ดินวางทับ เพื่อกั้นน้ำยกระดับลำน้ำให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1 เมตร ซึ่งสามารถผันน้ำขึ้นไปใช้ได้ในหลายหมู่บ้าน ใช้ทำประปาหมู่บ้าน ใช้เกี่ยวกับการเกษตร แก้ปัญหาฝนทิ้งช่วงในหน้าแล้งนี้และช่วยแก้ปัญหาใช้ดับไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ฝายมีความยาวประมาณ 25 เมตร สูง 1 เมตร กว้าง 4 เมตร ช่วยแก้ปัญหาในหลายตำบลที่น้ำขึ้นถึง

ร่วมแสดงความคิดเห็น