ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พนักงานเทศบาล

คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พนักงานเทศบาล เพื่อพิจารณาตามความเห็น

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1/2567 โดยมี คณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พนักงานเทศบาล การมอบหมายให้ข้าราชการ ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และร้องทุกข์พนักงานเทศบาล นอกจากนั้น ยังพิจารณาเรื่องพนักงานเทศบาล ขอร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องทุกข์ ตามข้อกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง การประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ร่วมแสดงความคิดเห็น