คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งจัดจำหน่ายให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ และผู้มารับบริการของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ในโอกาสที่ คณะแพทยศาสตร์ มช.จัดกิจกรรมจำหน่ายผ้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดพื้นเมืองอย่างแพร่หลาย ในช่วงประเพณีปีใหม่เมือง โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2567 ณ บริเวณทางเดิน skywalk ชั้น 2 และบริเวณหน้าอาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/bvVyh

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น