ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน

ป้องปรามทุจริตในพื้นที่ชุมชนห่างไกล ป.ป.ช. เชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.อมก๋อย ตรวจสอบโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน หลังจากซื้อวัสดุมากองทิ้งไว้ 6 ปี ไม่ดำเนินการ ปัจจุบันจ่ายไฟให้ชาวบ้านได้แล้ว

ตามที่ได้รับแจ้งข่าวจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterrence Center : CDC) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งเอง ที่บ้านห้วยน้ำผึ้ง ตำบลสบโขง อำอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 3,792,500 บาท ระเวลาผ่านมา 6 ปี วัสดุอุปกรณ์ถูกทิ้งไว้โดยมิได้ใช้ประโยชน์แต่อย่างใด นั้น

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยเข้าพบและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่หลอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเป็นโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากสำหรับพื้นที่ชุมชนห่างไกลและไม่มีไฟฟ้าจากระบบสายส่งของ กฟภ. ดำเนินการร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ร่วมสมทบแรงงานในการก่อสร้าง โดยได้รับงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย ท่อส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ จำนวน 7,585,000 บาท

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า การเดินทางจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังที่ตั้งโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบ้านห้วยน้ำผึ้ง ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 300 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนห่างไกลถนนลูกรังคดเคี้ยวไปตามแนวภูเขาสูง ในช่วงฤดูฝนรถไม่สามารถสัญจรได้ สรุประยะเวลาการดำเนินโครงการ (Timeline ) ได้ดังนี้
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักร
ปี พ.ศ. 2562 ขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่หลังฤดูฝนช่วงปลายปี
ปี พ.ศ. 2563 – 2564 เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 มีการปิดพื้นที่ทำให้ไม่สามารถเข้าทำงานได้
ปี พ.ศ. 2565 – 2566 เริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องจักรภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 คลี่คลาย และหมดฤดูฝน
ปี พ.ศ. 2566 (กันยายน) ก่อสร้างฝาย
ปี พ.ศ. 2567 (มกราคม) ก่อสร้างท่อส่งน้ำและสายส่งไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2567 (กุมภาพันธ์) ทดสอบระบบจ่ายไฟฟ้า

ปัจจุบัน ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับฟังประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการป้องกันการทุจริตในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานรายงานข้อเท็จจริงเป็นหนังสือให้ทราบอีกครั้งเพื่อตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น