หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley

วันที่ 1 เมษายน 2567 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการวิจัยระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และภาคีเครือข่าย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Upper Northern Food Valley (Increase the value of agricultural products and food by BCG model) ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ระบบและกลไกในการขับเคลื่อนเครือข่าย และต้นแบบ RAINS for Thailand Food Valley ในภาคเหนือ อันเนื่องมาจากการพัฒนานวัตกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัยมูลค่าสูงบนฐานทรัพยากรภาคเหนือตอนบน จากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อให้ได้เทคโนโลยี นวัตกรรม และตันแบบผลิตภัณฑ์ อย่างน้อยปีละ 4 โครงการ โดยแต่ละโครงการจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการคัดเลือกข้อเสนอโครงการภายใต้งานวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐกลุ่ม RAINS for Thailand Food valley

ร่วมแสดงความคิดเห็น