ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนักปราชญ์ ไชยยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนตรวจราชการประจำเดือน เม.ย.67 ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านป่าสักน้อย ม.9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โดยมี นางสาวโสรัตยา บัวชุม กำนันต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นผู้นำเสนอ ผลการนำ
10 นโยบาย

สำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สู่การขับเคลื่อนภารกิจ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ในด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จในพื้นที่หมู่บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

โดยมีนายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ นายอำเภอดอยสะเก็ด นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลดอยสะเก็ด กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเชิงดอย และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจราชการดังกล่าวฃผลการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการประจำเดือนเมษายน 2567 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น